Vyhledejte chatu - chalupu
Lokalita
Počet osob
Cena
Termín
homeTop menu Podmínky

Podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení:

Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zprostředkovatelem - MVDr.Jarmila Nešporová, cestovní agentura NN, kpt.Jaroše č.79, Tábor 390 03 IČO : 40698629 (dále jen CA) a uživateli služeb (dále jen Zákazník) v souladuprávním řádem České republiky. Zákazník uzavřením smlouvy prohlašuje, že je pověřen ostatními spoluúčastníky pobytuuzavření smlouvy.

2. Objednávání pobytu:

Pobyt lze objednat vyplněním závazné objednávky na našich internetových stránkách, e-mailem, popř. telefonikcy. Délka pobytuhlavní sezoně je minimálně 1 týden, kratší pobyty jsou možné po dohodě s CA. Pobyty začínajísobotu - příjezd mezi 14.00 - 18.00, ukončenísobotu do 10. hod., pokud není domluveno jinak. Osoby mladší 18 let musí doprovázet dospělá osoba.

3. Ceny služeb:

Ceny služeb jsou sjednány dohodou podle atraktivnosti prostředí, kapacityvybavenosti objektu, cenových požadavků majitele. U většiny objektů se platí ubytovateli skutečně spotřebovaná elektrická energie nebo plyn, popř. tuhá paliva.Podle vyhlášky místního úřadu, kde se objekt nachází, jsou zákazníci povinni zaplatit rekreační poplatky, které se pohybujírozmezí 10 - 20 na osobu a den. Ubytovatel právo vyžadovat kauci při nástupu pobytu (do 2 000,- ). Kauce se vrací při ukončení pobytu pokud nedošlopoškození majetku ubytovatele. Dále může majitel vybírat poplatek za psa, za půjčení lodi, kola apod.
 

Všeobecné podmínky

4. Právapovinnosti zákazníka:

Zákazník právo reklamovat případné závady na objektužádat nápravu. Pokud není náprava možná, lze poskytnout slevu nebo navrácení poměrné částky za nevyčerpaný pobyt.

Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal - tzn. uklizennepoškozen. Zvlášť je požadováno umyté nádobí, kuchyňské spotřebiče, lednice. grilovací rošty, WC. Pokud tak neučiní, ubytovatel se může domáhat přiměřené náhrady škody, kterou je možno uplatnit odpočtem ze zaplacené kauce. Za neuklizený objekt bude účtováno 500,-kč.

5. Platební podmínky

Platební podmínky při objednávce do 30.5.2023
Klient uhradí 30 % uvedené částky na faktuře do termínu splatnosti faktury. Druhou část uhradí nejpozději 20 dní před nástupním termínem.

U objednávek provedených v r.2022 na termín pobytu v r.2023 stačí uhradit pouze rezervační jistinu ve výši 1 500 . Doplatek, do 30 % z celkové částky, pak do 30.01.2023 a zbytek do 20 dnů před termínem nástupu.

Platebních podmínky od 30.5.2023
Nevyžadujeme zálohy na pobytbudeme rezervovat objednané termíny okamžitě po obdržení závazné objednávky až do data splatnosti faktury. Splatnost faktury bude nejpozději 30 dní před nástupním termínem. Při objednávcekratší době než 30 dní před nástupním termínem bude splatnost faktury přiměřeně zkrácena.

případě objednávky "na poslední chvíli" uhraďte prosím celou částku tak, aby byla připsána na účet cestovní agentury před nástupním termínem. K převodu finančních prostředků použijte bankovního převodu nebo platbu na pokladně ČSOB (nezasílejte prosímčasových důvodů poštovní poukázkou). Je možnápřímá platbahotovosti na adrese cestovní agentury po předchozím oznámení na telefonu: 381 233 162 , nebo fax: 381 231 647.

Po obdržení celé platby zašleme písemně nebo e-mailem Ubytovací poukaz s kontaktem na majitele, adresou objektu, popisem cesty a dalšími informacemi. V případě nástupu většího počtu osob k pobytu, než je uvedeno na Poukazu, má majitel právo osoby nad dojednaný počet neubytovat.

Platby za pobyt zasílejte na bankovní účet:
Československá obchodní banka
pobočka v Táboře
účet: 231102258/0300

6. Stornovací podmínky:

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit výhradně písemnou formou. Účtujeme poplatek 1 000,- Kč.

Mezi 30. a 11. dnem ... 50 % z ceny pobytu
Mezi 10. a 4. dnem ... 80 % z ceny pobytu
Od 3. dne před nástupem 100 % ceny pobytu

V případě, že za sebe Zákazník zajistí náhradu, storno poplatky neplatí. Bankovní poplatky spojené s navrácením finančních prostředků budou odečteny z vracené částky.

7. Reklamace:

 1. Reklamační podmínky pro zprostředkování pronájmu soukromých chat a chalup a privátů v domě majitele.
  - Klient má právo na reklamaci pokud nedošlo k dodržení podmínek dle nabídky.

 2. Majitel zodpovídá za technický a hygienický stav objektu, jeho vybavenost.
  - Klient je povinen případné nedostatky nebo závady bez odkladů hlásit majiteli nebo provozovateli objektu, aby mohla být učiněna náprava co nejdříve na místě. Pokud nevyřeší nápravu s majitelem nebo provozovatelem, je povinen ihned hlásit nedostatky a závady agentuře (kontakt je uveden na ubytovacím poukaze).

 3. Pokud se nepodaří sjednat nápravu na místě, sepíše zákazník s ubytovatelem Protokol o reklamaci s datem vyhotovení a podpisy obou stran, zašle jej na adresu CA a tuto skutečnost oznámí ihned telefonicky na CA. Pokud to klient neučiní, nelze tyto nedostatky (úklid, vybavení apod.) objektivně posoudit a reklamovat.
  - Reklamaci je klient povinen uplatnit bez zbytečných odkladů, v zákonné lhůtě a písemnou formou.
  - Reklamaci může uplatnit pouze osoba, která uzavřela smlouvu o zprostředkování pronájmu (formou objednávky pobytu).

 4. - O vyřízení reklamace bude klient informován v zákonné lhůtě, a v případě oprávněnosti reklamace má klient právo na poskytnutí přiměřené náhrady. O oprávněnosti reklamace rozhoduje výhradně majitel pronajímaného objektu a provozovatel zařízení, ve kterém byly zajištěny objednané služby.

 

CA oznámí výsledek šetření Zákazníkovi písemně do 30 dnů. CA nezodpovídá za případné zastavení provozu koupališť, lyžařských vleků, restaurací a dalších služeb, které nemohla předvídat. Pokud je na objektu voda čerpána z vlastního zdroje, nemusí být pitná.

8. Zrušení pobytu cestovní agenturou:

CA je oprávněna pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ohroženo mimořádnou událostí, kterou nebylo možno předvídat. V tomto případě nabídne Zákazníkovi adekvátní náhradu nebo vrátí jím zaplacenou částku.

9. Pojištění pobytu:

V ceně zprotředkovaných pobytů není obsaženo pojištění.

Klient používá objekt jeho zařízení a vybavení včetně i dalšího vybavení a zařízení zapůjčenoho klientu na jeho žádost majitelem a to i za úplatu na vlastní nebezpečí.

10. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Klient bere na vědomí, že pro účely uzavření smlouvy formou faktury a jejího

následného plnění (zpracování objednávky, zaslání  pokynů k nástupu,

zaslání informace o objednávce majiteli objektu) a případného řešení práv

z vadného plnění (reklamací) MVDr. Jarmila Nešporová Cestovní agentura zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje

v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst.

1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient.

 

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

MVDr. Jarmila Nešporová se zavazuje osobní údaje klienta neposkytnout jiným

subjektům než následujícím:

a) společnosti, zajišťující služby provozování Cestovní agentury MVDr. Jarmily Nešporové, tzn.Chatař s. r.o.  Alena Klimešová Chatař, Podkrkonošské cestovní agentury Dany Malinové

b) smluvnímu dopravci (Česká pošta), za účelem dodání smlouvy a pokynů k

nástupu, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno,

příjmení, doručovací adresa

 

Doba uložení

Osobní údaje budou MVDr. Jarmilou Nešporovou cestovní agenturou uloženy po dobu nutnou ke

splnění zprostředkovatelské smlouvy (zpracování objednávky, zaslání pokynů),

dále po dobu zákonné reklamační lhůty.

Klient bere na vědomí, že MVDr. Jarmila Nešporová Cestovní agentura  má dle § 31 zákona o

účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy

(faktury, smlouvy) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se

týkají (to znamená, pokud objednáte zprostředkování pronájmu chaty či chalupy

v průběhu roku 2018, musí být faktura, smlouva uchována do konce roku 2023).

MVDr. Jarmila Nešporová Cestovní agentura má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě

daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud objednáte pobyt na rok 2023, musí

být faktura a smlouva pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2025).

Smlouva obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, email,

telefonní kontakt.

Klient bere rovněž na vědomí, že MVDr. Jarmila Nešporová Cestovní agentura  má dle § 35 zákona

o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady

po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to

znamená, pokud objednáte pobyt na rok 2023, musí být faktura i smlouva

uchována do konce roku 2033).

Práva klienta ve vztahu k osobním údajům

Klient dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

- na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od MVDr. Jarmily Nešporové Cestovní

agentury Chatař potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou

zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním

údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

- na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k

účelům zpracování má klient právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i

poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

- na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez

zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se klienta týkají, jakmile již

nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod

pro jejich další zpracování;

- na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18

GDPR;

- na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

MVDr. Jarmila Nešporová Cestovní agentura  poskytne klientovi na žádost informace o přijatých

opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

MVDr. Jarmiila Nešporová Cestovní agentura se zavazuje poskytnout klientovi v případě, že využije

své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie

zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni klient

požádá.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má klient právo obrátit se

na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem,

a podat k němu stížnost.

11. Závěrečná ustanovení:

Zákazník stvrzuje objednávkou pobytu, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.

Tyto všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů vstupují v platnost dne 13.10.2009.

Změna výše zálohové platby vstupuje v platnost dne : 23.01.2014